Authors of Manipur

  1. Hijam Anganghal Singh (1892-1943)
  2. Jannaneta Hijam Irabot (1896-1951)
  3. Khwairakpam Chaoba Singh (1895-1950)
  4. H. Nabadwipchandra (1897-1946)
  1. Ashangbam Minaketan Singh (1906-1995)
  2. Arambam Dorendrajit Singh (1907-1944)
  3. G.C.Tongbra (1913-1996)
  4. Thoibi Devi (1920 – 1996)
  5. MK Binodini (6th February 1922 – 17th January 2011)
  6. Hijam Guna Singh (1927- )
  7. L Samarendra Singh (1928- )
  8. Khaidem Pramodini Devi (1928 –
  9. Pacha Meetei (1940-1990)
  10. Shri Biren
  11. Dr. Jodha Chandra Sanasam (20th Nov 1944 – 16th May 2021)
  12. Shri E Nilakanta Singh
  13. Sagolsem Dhabali
  14. Thiyam Ibohal
  15. Thiyam Ratankumar
  16. Thangjam Ibopishak
  17. R.K. Madhubir
  18. K Padmakar
  19. K Ibohal Singh
  20. Tokpam Ibomcha
  21. Kiyamuddin Pukhrimaym
  22. Sarat Arambam
  23. Memchoubi
  24. Lanchenba Meitei
  25. L. Ibemhal
  26. S. Nilabir Shatri
  27. Kheiruddin Choudhury
  28. S. Brojeshwar
  29. Saheed Choudhury
  30. Ak. Seram
  31. Raghu Leishangthem
  32. Kshetri Rajen
  33. Borkeinya
  34. Ibempishak Devi
  35. Kshetrimayum Subadani
  36. R.K. Shitaljit
  37. Kunjamohon
  38. E. Dinamani
  39. Chitreshwar Sharma
  40. Nilbir Shastri
  41. Birendrajit Naorem
  42. L Netrajit Singh
  43. M Birmangol Singh

Sorted by Birthday

 • January

  1. x
  2. x
  3.  Khaidem Pramodini ( 3rd Jan 1926 – 4th Dec 2006)
 • February

  1. x
  2. x
  3. x
  4. x
  5. x
  6. MK Binodini (6th February 1922 – 17th January 2011)
 • March

  1. x
  2. x
  3. x
  4. x
  5. x
  6. x
  7. x
  8. x
  9. x
  10. x
  11. x
  12. x
  13. x
  14. x
  15. x
  16. x
  17. x
  18. x
  19. x
  20. x
  21. x
  22. Prof Nongmaithem Tombi Singh (March 22, 1942)
 • April

 • May

 • June

  1. x
  2. x
  3. x
  4. x
  5. x
  6. x
  7. x
  8. x
  9. x
  10. x
  11. x
  12. x
  13. x
  14. x
  15. x
  16. x
  17. x
  18. x
  19. x
  20. x
  21. x
  22. x
  23. x
  24. x
  25. x
  26. Hijam Guno Singh (26th June 1920 –
  27. x
  28. x
  29. x
  30. x
 • July

  1. x
  2. x
  3. x
  4. x
  5. x
  6. xx
  7. x
  8. x
  9. x
  10. x
  11. x
  12. x
  13. x
  14. x
  15. x
  16. x
  17. x
  18. x
  19. x
  20. x
  21. x
  22. x
  23. x
  24. x
  25. x
  26. x
  27. x
  28. Mahakabi Hijam Anganghal Singh (28th July 1892 – 25th April 1943)
  29. x
  30. x
 • August

 • September

 • October

 • November

  1. x
  2. x
  3. x
  4. x
  5. x
  6. x
  7. x
  8. x
  9. x
  10. x
  11. x
  12. x
  13. x
  14. x
  15. x
  16. x
  17. x
  18. x
  19. x
  20. Dr. Jodha Chandra Sanasam (20th Nov 1944 – 16th May 2021)
  21. x
  22. x
  23. x
  24. x
  25. x
  26. x
  27. x
  28. x
  29. x
  30. x
 • December

  1. x
  2. x
  3. x
  4. x
  5. x
  6. x
  7. x
  8. x
  9. x
  10. x
  11. x
  12. x
  13. x
  14. x
  15. x
  16. x
  17. x
  18. x
  19. x
  20. x
  21. x
  22. x
  23. x
  24. x
  25. x
  26. x
  27. x
  28. x
  29. x
  30. x
  31. x